Generelt om databeskyttelse

Som led i aktiviteter vedrørende drift af virksomheden, informationer relateret til brug af vores hjemmeside, samt markedsføringstiltag behandler jeg personoplysninger. Denne persondatapolitik beskriver, hvordan og til hvilke formål jeg behandler dine oplysninger. Jeg er dataansvarlig og kan kontaktes på info@tanjakapah.dk

 

Gennemsigtighed og samtykke

Informationen har du helt eller delvist modtaget, eller modtager, når du registrerer dine oplysninger på mit website. Inden jeg behandler oplysninger om dig, indhenter jeg samtykke til de specifikke formål, medmindre disse indhentes og behandles på andet legitimt grundlag.

Jeg kan ved anmodning oplyse dig om et sådant grundlag og om min legitime interesse i at behandle dine personoplysninger.

Et samtykke er frivilligt og du kan til enhver tid trække det tilbage. I afsnittet om “Registreredes rettigheder” kan du læse, hvordan du kan trække dit samtykke tilbage.

 

Videregivelse af personoplysninger

Jeg videregiver ikke personoplysninger registreret via min hjemmeside til tredje part.

 

Registreredes rettigheder

Som registreret har du jf. EU Persondataforordning en række rettigheder. Følgende
omhandler vores håndtering af disse rettigheder, samt hvordan du som registreret kan udøve dem.

Som registreret har du ret til:

  • Indsigt i, hvilke personoplysninger jeg behandler om dig, hvor de stammer fra og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine personoplysninger
  • Berigtigelse af fejlagtige oplysninger
  • Sletning af oplysninger som ikke længere er relevante eller hvor grundlaget for behandlingen ikke længere er til stede, herunder hvis samtykke er tilbagekaldt.
  • Indsigelse mod uberettiget behandling
  • Begrænsning af behandling for de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål
  • Dataportabilitet af dine personoplysninger til en anden udbyder af samme ydelse
  • Tilbagetrækning af samtykke
  • Indgivelse af en klage til tilsynsmyndigheden

Jeg underretter uden unødig forsinkelse den registrerede om, hvordan virksomheden håndterer den registreredes udøvelse af rettighederne.

 

Sådan udøver du dine rettigheder:

Såfremt du som registreret ønsker at udøve dine rettigheder i forbindelse med de personoplysninger, der er afgivet til et givent formål, skal du som registreret skrive en mail til info@tanjakapah.dk hvori det fremgår, at du ønsker at udøve din ret.

Hvis din indsigelse er berettiget, sikrer jeg, at din anmodning efterleves uden unødig forsinkelse.

 

Ret til indgivelse af klage til tilsynsmyndighed

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden, kan dette gøres ved at kontakte Datatilsynet. På Datatilsynets hjemmeside er det muligt at indgive en klage.

 

Hvad bruger jeg dine data til? (Behandling af persondata)

Jeg anvender data om dig for at overholde pligter, der påhviler os som dataansvarlige, samt til opfyldelse af kontrakter og i forbindelse med behandling, hvortil der er givet samtykke.

De data, jeg anvender, omfatter:

Almindelige persondata

  • Navn, e-mail, telefonnummer, adresse, faktureringsoplysninger samt evt. fritekstkommentarer, som du har sendt via hjemmesiden.

Jeg indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre legitime interesser.

Dette sker, når:

Du anvender en kontaktformular på vores hjemmeside:

Her modtager jeg en mail, hvor jeg udelukkende benytter de oplysninger, du afgiver i formularen, til at kontakte dig. Jeg behandler oplysningerne på baggrund af det samtykke, du afgiver på hjemmesiden i forbindelse med udfyldelse af kontaktformularen. Samtykket er vores legitime behandlingsgrundlag (jf. persondataforordningens art. 6 stk. 1 litra a).

 

Jeg skal opfylde en kontrakt, som er indgået med den virksomhed, du repræsenterer:

Jeg opbevarer og behandler dit navn, telefonnummer og kontakt-e-mail. Opfyldelse af kontrakt er vores legitime behandlingsgrundlag jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra b).

Dette gælder også i forbindelse med køb af online produkter.

 

Du foretager et køb via hjemmesiden eller køber ydelser af mig i øvrigt:

Her opbevarer og behandler jeg følgende oplysninger: Navn, adresse, postnr., by, land, telefonnummer, og e-mail. Jeg er forpligtet til at registrere, opbevare og behandle oplysninger om dine køb jf. bogføringslovens: §7 nøjagtighed af registrering og § 10 opbevaring i 5 år.

​Jeg behandler kontaktnavn, e-mail og telefonnummer som led i et potentielt fremtidigt samarbejde.
Vores legitime behandlingsgrundlag er jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra f)

 

Jeg behandler kun relevante personoplysninger om dig (afvejningsreglen)

Jeg behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, hvortil de er indsamlet. Det afhænger af formålet, hvilke oplysninger, der er tilstrækkelige og relevante.

Du bliver ved afgivelse af dine oplysninger orienteret om, hvorfor jeg indsamler de enkelte oplysninger. Jeg indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet.

Der kan være retslige forpligtelser, som gælder for den dataansvarlige, og som er årsag til, at jeg indsamler, behandler, og opbevarer personoplysninger. Du kan altid anmode om indsigt jf. processen ovenfor.

 

Jeg opdaterer løbende personoplysninger, når dette er muligt

Jeg kontrollerer, at de personoplysninger, jeg behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Jeg sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Flere af mine services afhænger af, at oplysningerne er korrekte og opdaterede. Jeg beder dig derfor oplyse os om eventuelle urigtigheder eller ændringer i dine personoplysninger.

 

Behandlingssikkerhed – organisatorisk og teknisk

Jeg beskytter dine personoplysninger og har interne regler og processer om
informationssikkerhed. Jeg har indført organisatoriske foranstaltninger og processer, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Kun personale med legitimt og sagligt formål kan tilgå personoplysninger.

 

Tekniske sikkerhedsforanstaltninger

Sikkerhed på hjemmesiden

Hjemmesiden benytter SSL (Secure Socket Layer). SSL er en krypteringsprotokol, hvilket betyder, at det kun er afsender og modtager, der kan læse de oplysninger, der bliver sendt imellem dem. Du kan altså indtaste dine oplysninger sikkert på vores hjemmeside.

 

Organisatoriske foranstaltninger

For at sikre dine oplysninger bedst muligt har jeg sat følgende processer op i forbindelse med de personer, der kan have kontakt med dine oplysninger:

Kun jeg kan få adgang til oplysninger i systemerne. Dette er sikret ved interne kontroller og processer.

Alle oplysninger om personer opbevares og behandles i en struktur, hvor kun jeg, der har et sagligt ærinde, kan tilgå dem.

 

Opbevaring og sletning

Jeg opbevarer og behandler kun dine oplysninger, så længe jeg har et legitimt grundlag for dette.

 

Jeg sletter oplysninger ud fra følgende principper:

E-mails slettes som udgangspunkt efter seks måneder. Såfremt jeg af hensyn til pligter skal opbevare oplysningerne længere, flyttes de til et sikret arkiv. Herefter slettes de efter fem år.

Oplysninger, der behandles på baggrund af samtykke, behandles indtil samtykke trækkes tilbage, eller den tjeneste, hvortil samtykke er givet, ikke længere udbydes. Oplysninger slettes i begge tilfælde straks herefter.

I øvrige tilfælde slettes oplysninger, når der ikke længere er pligt til dokumentation. Oplysninger slettes her efter fem år.

 

Overførsel til tredjeland

Jeg overfører ikke oplysninger til tredjelande. I tilfælde af jeg i fremtiden kommer til at benytte systemer, der overfører oplysninger til tredjeland, vil du som registreret blive underrettet herom.

 

Cookies

Se venligst nedenfor under cookie politik.